Desenvolupament Apps

Quant costa desenvolupar una app el 2024?

03/05/2024

Al llarg dels anys, el cost de desenvolupar una aplicació mòbil ha experimentat una evolució considerable. Factors com la complexitat del disseny, la funcionalitat desitjada, i la plataforma escollida, han tingut un paper clau en la determinació d’aquest cost. No obstant això, el 2024, ens trobem davant d’un escenari on la tecnologia i les expectatives dels usuaris han avançat a passos de gegant, portant a una reavaluació del que implica desenvolupar una aplicació mòbil i, per tant, quant costa.

Però, quins factors han canviat en el desenvolupament d’apps en el 2024 que podrien afectar el seu cost? Aquest any, la integració de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, i la realitat augmentada, juntament amb una major atenció a la seguretat de les dades i l’accessibilitat, han introduït noves variables en l’equació del desenvolupament d’aplicacions mòbils. A més, la creixent necessitat de crear experiències d’usuari altament personalitzades i emocionalment ressonants, ha portat a una sofisticació en el disseny de UI/UX que anteriorment no es considerava estàndard.

Aquests avenços plantegen una pregunta intrigant: en un món on les expectatives i la tecnologia estan en constant evolució, quant costa desenvolupar una app el 2024? Al llarg d’aquest article, desentranyarem els diferents factors que contribueixen al cost de desenvolupament d’una app, explorant com cadascun ha estat influenciat per les tendències i tecnologies emergents del moment. Prepara’t per endinsar-te en una anàlisi detallada que t’informarà sobre els costos actuals, però que també et proporcionarà una visió profunda de com optimitzar la teva inversió en el desenvolupament d’aplicacions mòbils en aquest any ple d’innovacions.

Factors que influeixen en el cost de desenvolupament d’una app

Al endinsar-nos en el desenvolupament d’aplicacions mòbils en 2024, és important entendre que el cost associat a la creació d’una app no és un valor fix, sinó el resultat d’una sèrie de factors interconnectats. Cada aplicació és única, i el seu desenvolupament implica un conjunt de decisions que influeixen directament en el cost final. Des de la concepció inicial, fins al llançament i més enllà, cada pas del procés porta amb si consideracions de cost específiques. En aquesta secció, explorarem els factors més influents que determinen quant costa desenvolupar una app en 2024, proporcionant una guia detallada per a aquells que busquen entendre aquest procés.

Els factors que influeixen en el cost de desenvolupament d’una app es poden agrupar en diverses categories clau, cadascuna de les quals abordarem en detall:

 1. Tipus d’aplicació: La decisió entre desenvolupar una aplicació nativa, una aplicació web, o una aplicació híbrida té implicacions considerables en el cost. Cada opció ofereix diferents avantatges i desavantatges en termes de rendiment, experiència d’usuari i accessibilitat en diferents plataformes.
 2. Complexitat de l’aplicació: Les funcionalitats i característiques que es desitgen implementar en l’app tenen un paper clau en la determinació del cost. Des d’aplicacions bàsiques amb funcions simples, fins a aplicacions complexes amb integracions avançades i algoritmes personalitzats, la complexitat determina el temps i els recursos necessaris per al desenvolupament.
 3. Disseny UI/UX: Un disseny intuïtiu i atractiu és essencial per a l’èxit d’una aplicació mòbil. La complexitat del disseny, la personalització i la creació d’una experiència d’usuari excepcional poden variar àmpliament el cost de desenvolupament.
 4. Plataforma de desenvolupament: Triar entre iOS, Android, o el desenvolupament d’una multiplataforma afecta tant a l’abast del mercat potencial com a la inversió necessària. Cada plataforma té les seves pròpies directrius, eines i costs associats.
 5. Despeses en personal de desenvolupament: Els costos de mà d’obra varien significativament segons la ubicació geogràfica, l’experiència i l’especialització de l’equip de desenvolupament. La selecció de l’equip adequat és fonamental per equilibrar qualitat i cost.
 6. Manteniment i actualitzacions: Desenvolupar una aplicació mòbil és un compromís a llarg termini. El manteniment continu, les actualitzacions per adaptar-se a nous sistemes operatius i l’addició de noves característiques són aspectes que incideixen en el cost total durant la vida útil de l’app.
 7. Costos addicionals: Des de les llicències de software fins als costos d’operació del servidor, passant pels despeses de màrqueting i llançament, hi ha diversos costos addicionals que poden impactar el pressupost global de desenvolupament d’una app.

Al llarg de les següents seccions, aprofundirem en cadascun d’aquests factors, desvetllant com influeixen en el procés de desenvolupament d’aplicacions mòbils en 2024 i oferint consells per gestionar eficaçment els costos. Aquesta exploració ens permetrà entendre les variables que afecten el preu i com optimitzar les nostres decisions per desenvolupar aplicacions d’alta qualitat de manera cost-efectiva.

Tipus d’aplicació

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-02

En el desenvolupament d’aplicacions mòbils, una de les primeres i més importants decisions que cal prendre és l’elecció entre aplicacions natives, web o híbrides. Aquesta decisió afectarà el rendiment, l’experiència de l’usuari i l’accessibilitat de l’aplicació, així com també el cost i la complexitat del desenvolupament. Vegem com cada opció impacta en el pressupost i en el procés de desenvolupament.

Aplicació nativa

Les aplicacions natives es desenvolupen específicament per a un sistema operatiu, com iOS d’Apple o Android de Google, utilitzant les plataformes de desenvolupament i llenguatges de programació recomanats pels fabricants d’aquests sistemes operatius (Swift i Objective-C per a iOS, Kotlin i Java per a Android). Aquestes aplicacions poden aprofitar al màxim les capacitats del maquinari del dispositiu, oferint una experiència d’usuari òptima, temps de resposta ràpids i una integració en profunditat amb l’ecosistema de dispositius.

 • Impacte en el Cost: Desenvolupar una aplicació nativa sol ser més car que les altres opcions, ja que requereix la creació de versions separades per a cada plataforma desitjada. Això implica duplicar esforços en termes de disseny, desenvolupament i manteniment. No obstant això, per a projectes que busquen la màxima qualitat, rendiment i aprofitament de les característiques específiques del dispositiu, la inversió pot justificar-se.

Aplicació híbrida o multiplataforma

Les aplicacions híbrides combinen elements de les aplicacions natives i web. Estan construïdes utilitzant tecnologies web (HTML, CSS i JavaScript) i després empaquetades dins d’un contenidor natiu, permetent-les accedir a les característiques del dispositiu i ser distribuïdes a través de botigues d’aplicacions. Frameworks populars per al desenvolupament híbrid inclouen  React Native, Ionic, Flutter, o Xamarin.

 • Impacte en el Cost: El desenvolupament d’aplicacions híbrides ofereix un equilibri entre cost, rendiment i accés a les característiques del dispositiu. Encara que el cost pot ser major que el d’una aplicació web pura, degut a la necessitat d’adaptar la interfície a diferents plataformes i de vegades treballar en integracions específiques del dispositiu, segueix sent generalment més baix que el desenvolupament de múltiples aplicacions natives. Les aplicacions híbrides són una solució intermèdia ideal per a projectes que busquen un bon rendiment en múltiples plataformes sense l’alt cost del desenvolupament natiu.

Aplicació Web

Les aplicacions web són pàgines web optimitzades per ser utilitzades en dispositius mòbils a través d’un navegador. Estan desenvolupades en llenguatges de programació web com HTML, CSS i JavaScript. A diferència de les aplicacions natives, aquest tipus d’aplicacions no es poden publicar en les “stores” d’apps (App Store i Play Store) i només es pot accedir a elles a través d’una adreça URL i un navegador web. D’altra banda, aquesta característica permet que les aplicacions siguin accessibles des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

 • Impacte en el Cost: El desenvolupament d’aplicacions web pot ser bastant més econòmic que el d’aplicacions natives, principalment perquè s’escriu un únic codi base que funciona en múltiples plataformes i dispositius. Encara que poden ser més limitades en termes d’accés a característiques específiques del maquinari i rendiment en comparació amb les natives, les aplicacions web representen una opció cost-efectiva per a projectes amb pressupostos limitats o aquells que no requereixen una integració profunda amb el dispositiu.

La elecció entre aplicacions natives, web i híbrides ha de basar-se en una consideració acurada dels objectius del projecte, el públic objectiu, les característiques desitjades i, per descomptat, el pressupost. Cada tipus d’aplicació té les seves pròpies avantatges i desavantatges en termes de cost, rendiment i capacitat d’oferir una experiència d’usuari rica i funcional. En entendre com cada opció afecta aquests aspectes, les empreses poden prendre decisions informades que maximitzin el valor de la seva inversió en desenvolupament d’aplicacions mòbils.

En cas de no disposar del pressupost suficient per contractar el desenvolupament d’una aplicació a una empresa especialitzada, existeix l’alternativa dels constructors d’aplicacions (app builders), els quals ofereixen una solució que tracta de trobar un punt mig entre cost i producte final, encara que la personalització de l’app és limitada. Un parell d’exemples d’aquest tipus de solució són Esri i Scoreapps.

Complexitat de l’aplicació

La complexitat d’una aplicació mòbil és un factor determinant en el cost del seu desenvolupament. Aquesta complexitat es reflecteix tant en les funcionalitats que l’aplicació ofereix com en la seva integració amb serveis de tercers i l’ús de maquinari específic del dispositiu. Comprendre la relació entre la complexitat d’una app i el seu cost associat és fonamental per planificar i pressupostar el desenvolupament de manera efectiva.

Funcionalitats bàsiques vs. avançades

 • Funcionalitats bàsiques: Les aplicacions amb funcionalitats bàsiques solen incloure característiques estàndard com formularis de registre, perfils d’usuari, llistes de tasques o feeds de notícies. Aquestes apps requereixen menys temps de desenvolupament i proves, ja que utilitzen funcions i estructures de programació ben establertes, la qual cosa redueix el cost total del projecte. Són ideals per a empreses que busquen llançar un producte mínim viable (MVP) per provar una idea en el mercat.
 • Funcionalitats avançades: D’altra banda, les aplicacions que incorporen funcionalitats avançades —com la personalització del contingut en temps real, el processament de pagaments, la integració de chatbots basats en intel·ligència artificial, o funcions complexes de back-end— demanden una major inversió tant en temps com en recursos. Aquestes característiques requereixen una planificació detallada, desenvolupament especialitzat i un període extens de proves per assegurar el seu correcte funcionament, la qual cosa incrementa el cost del projecte.

Integracions amb tercers

La integració amb serveis de tercers és un altre factor que pot augmentar la complexitat i el cost d’una app. Les aplicacions modernes solen requerir integracions amb sistemes externs per a funcions com anàlisi de dades, gestió de pagaments, mapes, xarxes socials i eines de màrqueting.

Cadascuna d’aquestes integracions necessita ser configurada i mantenida adequadament, el que pot implicar costos addicionals de desenvolupament i proves per garantir que la integració funcioni de manera fluida i segura.

Ús del hardware del dispositiu

L’aprofitament de les capacitats del hardware del dispositiu, com el GPS, la càmera, l’acceleròmetre o els sensors biomètrics, també pot influir en el cost de desenvolupament d’una aplicació. L’ús d’aquestes característiques requereix accés natiu al hardware, la qual cosa significa que les aplicacions han de ser desenvolupades amb una consideració especial per aquestes integracions, incrementant la complexitat i el temps necessari per al desenvolupament i les proves.

La implementació de funcionalitats avançades, la integració amb serveis de tercers i l’ús intensiu del hardware del dispositiu són aspectes que poden transformar una aplicació simple en una solució mòbil altament complexa i sofisticada. Mentre que les funcionalitats bàsiques poden ser adequades per a aplicacions destinades a complir amb funcions específiques i senzilles, les funcionalitats avançades són essencials per a aplicacions que busquen oferir una experiència d’usuari rica, interactiva i personalitzada.

En resum, la complexitat d’una aplicació mòbil és un component que afecta directament al cost del seu desenvolupament. Una planificació acurada i una definició clara dels objectius i requisits del projecte són essencials per gestionar de manera efectiva els costos associats a la complexitat de l’aplicació, assegurant així que el producte final compleixi amb les expectatives dels usuaris i es mantingui dins del pressupost establert.

Accessibilitat en aplicacions mòbils

L’accessibilitat d’una aplicació mòbil és una consideració que garanteix que tots els usuaris, inclosos aquells amb discapacitats, puguin utilitzar-la de manera efectiva. Aquest enfocament inclusiu garanteix l’abast d’una app a tot el mercat, complint amb les obligacions legals requerides, alhora que reforça el compromís d’una marca amb la igualtat d’accés a la tecnologia.

Què s’entén per accessibilitat d’una app?

L’accessibilitat en el context de les aplicacions mòbils es refereix a la capacitat de l’aplicació per ser utilitzada per persones amb una àmplia gamma d’habilitats i discapacitats. Això inclou a persones amb discapacitats visuals, auditives, motrius i cognitives. Una app accessible pren en compte aquestes necessitats diverses mitjançant el disseny i desenvolupament d’interfícies i funcionalitats que poden ser fàcilment utilitzades per tots, assegurant que ningú quedi exclòs.

Obligació de disseny accessible per llei

Quant a l’obligació legal del disseny accessible, existeixen diferències notables entre les regulacions europees i nord-americanes:

 • Europa: La Unió Europea ha adoptat la Directiva (UE) 2016/2102, que exigeix que els llocs web i les aplicacions mòbils d’organismes del sector públic siguin accessibles per a tots els usuaris. Encara que aquesta directiva se centra en el sector públic, estableix un precedent i una guia de millors pràctiques per al sector privat, fomentant un enfocament més inclusiu en el disseny d’aplicacions mòbils.
 • Estats Units: La Llei d’Americans amb Discapacitats (ADA) ha estat interpretada pels tribunals per aplicar-se també a les aplicacions i llocs web, especialment per aquelles d’empreses que operen en espais de “allotjament públic”. A més, la Secció 508 de la Llei de Rehabilitació exigeix que tota la tecnologia electrònica i d’informació desenvolupada, adquirida, mantinguda o utilitzada pel govern nord-americà sigui accessible.

Característiques d’una app mòbil accessible

Una aplicació mòbil accessible incorpora diverses característiques clau, dissenyades per facilitar el seu ús per part de tots els usuaris. Algunes d’aquestes característiques inclouen:

 • Navegació intuïtiva: Estructura clara i coherent, amb controls de navegació accessibles i previsibles.
 • Compatibilitat amb lector de pantalla: Suport per a tecnologies d’assistència, permetent que els continguts siguin llegits en veu alta a usuaris amb discapacitats visuals.
 • Mides de text ajustables: Opcions per canviar la mida del text per acomodar les necessitats dels usuaris amb dificultats visuals, o ampliació de la pantalla (efecte zoom o lupa).
 • Contrast adequat: Suficient contrast de color entre el text i el fons per millorar la llegibilitat.
 • Controls tàctils accessibles: Botons i controls tàctils de mida adequada, amb espaiament suficient per evitar accions no intencionades.

L’accessibilitat ha de ser considerada des de les etapes inicials del disseny de l’app, assegurant que la tecnologia serveixi a un propòsit més ampli d’inclusió i accessibilitat per a tots. La integració d’aquestes funcionalitats, afegeix una capa extra en el desenvolupament de l’aplicació, el que també encareix el cost final.

Disseny UI/UX

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-03

El disseny de la interfície d’usuari (UI) i l’experiència d’usuari (UX) són components crítics en el desenvolupament d’aplicacions mòbils, desempenyant un paper fonamental en la retenció d’usuaris. Un disseny intuïtiu i atractiu millora la satisfacció de l’usuari, a més de fomentar una major interacció i lleialtat cap a l’aplicació. En aquest context, és important entendre com el nivell de personalització del disseny pot impactar en el cost de desenvolupament d’una app.

La importància del disseny en la retenció d’usuaris

Un disseny UI/UX ben pensat fa que l’aplicació sigui fàcil d’usar i visualment atractiva, la qual cosa és essencial per captar i mantenir l’atenció de l’usuari. L’experiència d’usuari abasta tots els aspectes de la interacció de l’usuari final amb l’empresa, els seus serveis i els seus productes. Per tant, una estratègia efectiva de UI/UX ha de centrar-se en l’estètica de l’aplicació, així com la seva funcionalitat, usabilitat i accessibilitat.

Els usuaris d’avui tenen altes expectatives i una baixa tolerància a les experiències d’usuari deficients. Una navegació complicada, temps de càrrega lents i una mala disposició dels elements de la interfície poden portar ràpidament a la frustració de l’usuari i, en última instància, a la desinstal·lació de l’app. D’altra banda, una aplicació que ofereixi una experiència fluida, coherent i enriquidora té més probabilitats de fomentar una base d’usuaris activa i compromesa.

Com el nivell de personalització del disseny impacta en el cost

El nivell de personalització en el disseny d’una aplicació té un impacte directe en el cost de desenvolupament. A continuació, es detallen alguns punts clau:

 • Disseny estàndard vs. personalitzat: Optar per plantilles de disseny estàndard i components UI predissenyats pot ser una forma cost-efectiva de desenvolupar una aplicació. No obstant això, aquestes solucions poden limitar la singularitat i la diferenciació de l’app en un mercat saturat. D’altra banda, un disseny completament personalitzat, creat des de zero per satisfer les necessitats específiques de l’aplicació i del seu públic objectiu, pot augmentar significativament el cost de desenvolupament. Aquesta personalització implica un treball de disseny més intensiu, incloent la creació d’elements visuals únics, l’adaptació de l’experiència d’usuari a diferents perfils d’usuari i la implementació d’animacions i transicions complexes.
 • Proves d’usabilitat: El desenvolupament d’un disseny UI/UX personalitzat també implica un procés iteratiu de proves d’usabilitat i ajustos basats en el feedback dels usuaris. Aquest procés és essencial per assegurar que l’aplicació sigui atractiva des del punt de vista visual, a més d’oferir una experiència d’usuari òptima. Les proves d’usabilitat poden augmentar el temps i els recursos necessaris per al desenvolupament, però són claus per prevenir problemes d’usabilitat que podrien resultar cars de corregir després del llançament.
 • Adaptabilitat i escalabilitat: Un disseny personalitzat ha de ser adaptable i escalable, capaç d’evolucionar juntament amb les actualitzacions de l’aplicació i les noves tendències en disseny. Això significa que el disseny ha de ser flexible per acomodar noves característiques i funcionalitats sense comprometre l’experiència de l’usuari. La inversió en un disseny adaptable i escalable pot tenir un cost inicial més alt, però redueix la necessitat de redissenys complets en el futur, la qual cosa pot resultar més econòmic a llarg termini.

En definitiva, mentre que un disseny UI/UX personalitzat i d’alta qualitat pot incrementar el cost de desenvolupament d’una aplicació mòbil, també juga un paper essencial en la creació d’una experiència d’usuari satisfactòria que pot traduir-se en una major retenció i lleialtat dels usuaris. La clau està en trobar l’equilibri adequat entre el nivell de personalització i el pressupost disponible, assegurant que la inversió en disseny contribueixi efectivament a l’èxit a llarg termini de l’aplicació.

Plataforma de desenvolupament

L’elecció de la plataforma de desenvolupament per a una aplicació mòbil és una decisió estratègica que té implicacions significatives tant en el cost com en l’abast del mercat de l’aplicació. En 2024, les dues principals plataformes en el mercat d’aplicacions mòbils són iOS i Android, cadascuna amb el seu propi conjunt de directrius, eines de desenvolupament i base d’usuaris. A més, l’opció de desenvolupament multiplataforma (tercera generació d’app híbrida) ofereix una alternativa que busca combinar el millor de tots dos mons. Analitzem com aquestes opcions afecten el cost de desenvolupament i l’abast del mercat.

Diferències en el cost entre plataformes

iOS

Desenvolupar una aplicació per a iOS generalment implica l’ús de Swift o Objective-C com a llenguatges de programació. L’eina de desenvolupament principal és Xcode. Les aplicacions iOS tendeixen a tenir un cost de desenvolupament més alt a causa de la necessitat de complir amb les estrictes directrius de disseny i funcionament establertes per Apple. No obstant això, l’ecosistema tancat d’Apple pot facilitar el desenvolupament i les proves en limitar la varietat de dispositius i versions del sistema operatiu.

Android

D’altra banda, desenvolupar per a Android sol utilitzar Kotlin o Java, amb Android Studio com l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) principal. El desenvolupament per a Android pot ser més desafiant i car a causa de la fragmentació del mercat, amb una àmplia varietat de dispositius, mides de pantalla i versions del sistema operatiu. Aquesta diversitat requereix proves més exhaustives i adaptacions per assegurar la compatibilitat i una experiència d’usuari consistent en tots els dispositius.

Multiplataforma

Les eines de desenvolupament multiplataforma, com React Native, Ionic, Flutter, o Xamarin, permeten als desenvolupadors escriure un únic codi base que funciona tant en iOS com en Android. Aquesta aproximació pot reduir notablement el cost de desenvolupament i manteniment, ja que s’elimina la necessitat de desenvolupar i gestionar dues bases de codi separades. No obstant això, és possible que les aplicacions multiplataforma no ofereixin el mateix nivell d’optimització o accés a característiques específiques del sistema operatiu que les aplicacions natives.

Impacte de l’elecció de la plataforma en l’abast del mercat

iOS

Les aplicacions iOS tenen accés al mercat d’usuaris de dispositius Apple, que es caracteritza per tenir un major poder adquisitiu i estar disposat a gastar més en aplicacions. Això pot ser especialment rellevant per a aplicacions de pagament o amb compres dins de l’app.

Android

Amb la major quota de mercat global, desenvolupar per a Android permet accedir a una base d’usuaris més àmplia i diversa. Això és particularment avantatjós per a aplicacions que busquen assolir la màxima penetració de mercat o que es dirigeixen a regions on Android domina el mercat de smartphones.

Multiplataforma

Optar pel desenvolupament multiplataforma maximitza l’abast del mercat en fer que l’aplicació estigui disponible tant per a usuaris de iOS com d’Android. Encara que pot haver-hi compromisos en termes de rendiment i aprofitament de les característiques específiques de cada plataforma, aquesta opció és ideal per a aplicacions que busquen una ràpida adopció i presència en tots els dispositius mòbils.

La decisió de quina(e)s plataforma(es) triar per al desenvolupament d’una aplicació ha de basar-se en una avaluació del públic objectiu, els objectius del projecte, el pressupost i el termini de desenvolupament. Mentre que el desenvolupament per a una única plataforma pot ser adequat per a aplicacions amb un mercat objectiu ben definit, el desenvolupament multiplataforma ofereix una solució més inclusiva, assegurant que l’aplicació sigui accessible per la major quantitat possible d’usuaris.

Despeses en personal de desenvolupament

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-04

Les despeses en personal de desenvolupament representen la principal variable del cost total en el desenvolupament d’aplicacions mòbils. Aquests costos varien considerablement segons la regió geogràfica i l’experiència de l’equip de desenvolupament. Comprendre com aquests factors influeixen en el cost final és essencial per a la planificació i pressupostació efectives de qualsevol projecte de desenvolupament d’aplicacions.

Cost per hora de desenvolupament en diferents regions

La ubicació geogràfica de l’equip de desenvolupament té un impacte directe en el cost per hora de desenvolupament, reflectint les diferències en el cost de vida, la demanda de talent tecnològic i les condicions econòmiques generals de cada regió. A continuació, es presenta una visió general de com poden variar aquests costos:

 • Norteamèrica (especialment EUA i Canadà): Els costos de desenvolupament poden ser els més alts, amb tarifes per hora que oscil·len comúment entre 100€ i 250€. L’alta demanda de desenvolupadors qualificats i l’elevat cost de vida en ciutats tecnològiques contribueixen a aquestes tarifes premium.
 • Europa Occidental (com Espanya, Regne Unit, Alemanya i França): Les tarifes per hora varien entre 60€ i 160€, depenent del país i l’especificitat del talent requerit. La variació reflecteix les diferències en el cost de vida i en els ecosistemes tecnològics de cada país.
 • Europa de l’Est (incloent països com Ucraïna, Polònia i Romania): Aquesta regió és coneguda per combinar costos relativament baixos amb una alta qualitat de desenvolupament, amb tarifes per hora que generalment es troben entre 25€ i 90€. La regió s’ha establert com un centre important per a l’outsourcing de desenvolupament de software.
 • Àsia (Índia, Filipines): Ofereix alguns dels costos per hora més baixos, en el rang de 20€ a 45€. Malgrat els costos atractius, les diferències horàries i les barreres lingüístiques poden presentar reptes importants per a la comunicació i la gestió de projectes.
 • Amèrica Llatina (com Brasil, Argentina): Amb tarifes per hora que varien entre 40€ i 80€, Amèrica Llatina s’ha convertit en una opció popular per al nearshoring, oferint avantatges culturals i temporals per a empreses nord-americanes.

La importància de l’experiència de l’equip en el cost final

Més enllà de la geografia, l’experiència i especialització de l’equip de desenvolupament tenen un paper fonamental tant en el cost, com en l’èxit i escalabilitat d’un projecte d’aplicació mòbil. Un equip amb experiència és capaç de desenvolupar i llançar aplicacions d’alta qualitat més ràpidament, així com aportar perspectives estratègiques de gran valor, identificar problemes potencials abans que es converteixin en obstacles massa grans i oferir solucions innovadores.

La inversió en un equip altament experimentat, encara que pugui incrementar el cost per hora inicial, sovint resulta en estalvis a llarg termini. Això es deu a una menor necessitat de correccions costoses i a un temps de desenvolupament més curt, el que, en última instància, augmenta les probabilitats d’èxit del projecte. Més enllà d’aquests estalvis, l’experiència de l’equip en regulacions específiques de la indústria, especialment en sectors sensibles com la salut i el benestar, és inestimable. Assegura que l’aplicació compleixi amb els estàndards legals i de seguretat des del principi, a més d’oferir una experiència d’usuari excepcional.

Experiència de l’equip desenvolupador i qualitat del producte

Un equip de desenvolupadors amb àmplia experiència és sinònim de menor nombre d’errors en el producte final i una millor experiència d’usuari. Escatimar en els costos de desenvolupament sovint resulta en productes de baixa qualitat, plens d’errors, amb una mala experiència d’usuari i poca o cap escalabilitat. L’escalabilitat, o la capacitat d’una aplicació per créixer i adaptar-se a majors necessitats sense perdre qualitat o rendiment, és fonamental per assegurar la longevitat i l’èxit continuat d’una app. Una bona arquitectura tècnica, dissenyada per desenvolupadors experimentats, és la clau per aconseguir aquest objectiu.

A GooApps, arriben molts clients després d’haver confiat en equips menys experimentats per al desenvolupament inicial de les seves apps, només per trobar-se amb que els seus productes careixen d’una base sòlida i una arquitectura escalable, de manera que les apps han de refer-se des de zero. Aquest escenari subratlla la importància de triar correctament des de l’inici, evitant el fals estalvi que representa l’optar per solucions de menor cost, però de qualitat inferior.

Accessibilitat: Un requisit no opcional

L’accessibilitat és un altre aspecte crític en el desenvolupament d’aplicacions mòbils, un que moltes empreses podrien veure’s temptades a passar per alt per reduir costos. No obstant això, més enllà de ser un imperatiu ètic, la implementació de funcionalitats d’accessibilitat és un requisit legal en el mercat europeu. Un equip experimentat entén la importància d’integrar aquestes característiques des de l’inici del desenvolupament, garantint que l’aplicació sigui accessible per a tots els usuaris, independentment de les seves capacitats.

Al considerar les despeses en personal de desenvolupament, és essencial equilibrar els costos inicials amb el valor a llarg termini que un equip amb experiència pot aportar al projecte. Elegir adequadament la regió i l’equip de desenvolupament ha d’estar alineat amb els objectius del projecte, el pressupost disponible i les expectatives de qualitat. Això assegura que la inversió en el desenvolupament d’aplicacions mòbils compleixi amb els estàndards actuals d’accessibilitat i regulacions, així com posicionar el producte per l’èxit i l’escalabilitat a llarg termini.

Costos adicionals

¡Atenció! No hem d’oblidar-nos de contemplar costos posteriors al desenvolupament de l’App, com poden ser:

Difusió i promoció de l’aplicació

Una vegada desenvolupada i llançada una aplicació, el següent repte és assegurar que arribi a la seva audiència objectiu i assolir la major quantitat possible d’usuaris actius. La difusió i promoció efectiva de l’aplicació són essencials per a aquest propòsit, abastant estratègies que van des de la comunicació digital fins a la publicació efectiva a les App Stores. A GooApps, entenem la importància d’aquestes fases i oferim un conjunt de serveis dissenyats per maximitzar l’abast i la visibilitat de les aplicacions dels nostres clients.

Comunicació i promoció estratègica

Des de GooApps, ens centrem en una estratègia de comunicació i promoció integral que inclou la difusió de casos d’èxit a través dels nostres canals propis, com el blog a la web de GooApps i la nostra pàgina de LinkedIn. Aquestes plataformes ens permeten destacar les funcionalitats i beneficis de les aplicacions que desenvolupem, així com compartir històries d’èxit i testimonis que poden inspirar a potencials usuaris i clients.

A més d’utilitzar els nostres mitjans interns, la promoció a través de mitjans externs té un paper clau en l’estratègia de difusió. La selecció de canals i tàctiques es personalitza per a cada projecte, assegurant que el missatge arribi de manera efectiva al públic objectiu de l’aplicació.

Publicació en app stores

A GooApps, gestionem el procés de publicació de l’app a les App Stores pels nostres clients, assegurant que l’aplicació compleixi amb totes les directrius tècniques i de contingut de les plataformes d’iOS i Android, i que també estigui optimitzada per destacar entre la multitud. Això inclou la creació de descripcions atractives, la selecció de paraules clau rellevants per millorar la visibilitat en les cerques i la utilització d’imatges i vídeos d’alta qualitat que mostren l’app en acció.

L’optimització de la botiga d’aplicacions (ASO, per les seves sigles en anglès) és una part integral de la nostra estratègia de publicació, dissenyada per augmentar la visibilitat de l’aplicació dins de les App Stores i millorar les taxes de conversió de visualitzacions a descàrregues. Aquesta optimització es realitza a través d’una anàlisi acurada de les tendències del mercat, les preferències dels usuaris i les estratègies dels competidors.

CTA-quant-costa-pujar-una-aplicacio-a-una-app-store

Llançament

El llançament d’una aplicació, a més dels possibles costos associats amb el registre a les botigues d’aplicacions (App Stores), també pot involucrar altres costos addicionals, com els de l’adquisició de certificats de seguretat, i potencialment, costos legals per assegurar la conformitat amb les regulacions de privacitat i protecció de dades. A GooApps, aconsellem als nostres clients sobre com assegurar la conformitat amb aquestes i altres regulacions rellevants. El nostre assessorament abasta des de la implementació de polítiques de privacitat adequades, fins a l’adopció de pràctiques de recopilació i emmagatzematge de dades que respectin els drets dels usuaris. Aquest assessorament és imprescindible per evitar sancions legals i assegurar que l’app mantingui una reputació positiva entre els usuaris. Aquests despeses inicials són essencials per a una entrada satisfactòria al mercat.

Marketing

Per garantir que l’aplicació assolisca la seva audiència objectiu i generi descàrregues, és crític invertir en una estratègia de màrqueting ben planificada i executada. Això pot incloure publicitat pagada, màrqueting de continguts, relacions públiques, optimització de la botiga d’aplicacions (ASO), i més. Els costos associats a aquestes activitats de màrqueting poden variar àmpliament, però assignar un pressupost adequat és fonamental per construir visibilitat i tracció en un mercat altament competitiu.

A mode de referència, si l’app està dirigida a empreses (B2B), les bones pràctiques ens suggereixen invertir la mateixa quantitat en màrqueting que la que hem invertit en el desenvolupament de l’app. En el cas que l’app estigui enfocada a usuaris finals (B2C), hauríem d’invertir el doble en màrqueting del que hàgim invertit en la creació de l’App.

En aquest context, GooApps treballa en col·laboració amb EMMA, un partner especialitzat en l’adquisició i retenció d’usuaris per a apps, oferint una suite d’eines integrades dissenyades per maximitzar l’impacte de les aplicacions mòbils. La incorporació d’EMMA en l’estratègia de màrqueting d’una aplicació amplifica les activitats de promoció i proporciona insights de valor per a la millora contínua del producte. Entre els serveis oferts, destaquen els següents:

 • Anàlisi avançats: EMMA proporciona anàlisis detallats del comportament dels usuaris dins de l’aplicació, permetent identificar patrons d’ús i àrees de millora.
 • Segmentació d’usuaris: La plataforma permet segmentar als usuaris basant-se en el seu comportament i característiques demogràfiques, facilitant campanyes de màrqueting i comunicació personalitzades.
 • Automatització del màrqueting: EMMA ajuda a automatitzar campanyes de màrqueting basades en el comportament dels usuaris, assegurant que els missatges correctes arribin a la persona adequada en el moment oportú.

Serveis de manteniment de la app

El manteniment d’una aplicació mòbil és un aspecte important que garanteix el seu funcionament òptim al llarg del temps, adaptant-se als canvis tecnològics i a les necessitats dels usuaris. A GooApps, entenem la importància d’oferir un manteniment integral que abasta tant aspectes correctius com preventius, assegurant que l’app segueixi sent rellevant al llarg del temps i ofereixi la millor experiència possible als seus usuaris. Un manteniment mínim comença en 10 hores per mes, podent incrementar-se en funció del nombre d’usuaris de l’aplicació. Aquest manteniment es pot classificar en tres categories principals:

Manteniment preventiu

 • Actualització de l’aplicació per assegurar la compatibilitat amb les últimes versions dels sistemes operatius.
 • Optimització del rendiment per millorar la velocitat i l’eficiència de l’app.
 • Revisió i actualització de les mesures de seguretat per protegir la informació dels usuaris i complir amb les normatives vigents.
 • Verificació i actualització de llibreries i dependències de tercers per evitar vulnerabilitats.

Manteniment correctiu

 • Resolució d’errors reportats pels usuaris per millorar l’estabilitat i funcionalitat de l’aplicació.
 • Ajustos en la interfície d’usuari o l’experiència d’usuari basats en el feedback rebut per augmentar la satisfacció de l’usuari.
 • Correcció de problemes de compatibilitat amb nous dispositius o mides de pantalla per assegurar una experiència d’usuari coherent en tots els dispositius.

Ajustos

 • Millores en la interfície d’usuari o en l’experiència d’usuari que no s’originen com a part del manteniment preventiu o correctiu, però que afegeixen valor a l’aplicació.
 • Actualitzacions de contingut o de la base de dades per reflectir informació actualitzada o per afegir noves característiques que enriqueixin l’app.
 • Integració de noves funcionalitats o serveis que responguin a les tendències del mercat o a les peticions dels usuaris, mantenint l’app competitiva i rellevant.

La implementació d’aquests tres tipus de manteniment garanteix la continuïtat operativa de l’aplicació, així com la seva evolució constant en resposta a les demandes del mercat i les expectatives dels usuaris. A GooApps, el nostre compromís és proporcionar un suport continu i adaptatiu que asseguri que les aplicacions que desenvolupem compleixin amb els estàndards actuals i estiguin preparades per satisfer els futurs, mantenint la seva rellevància i eficàcia en el temps.

Per conèixer en profunditat els costos de manteniment d’una app, pots consultar el nostre article Quan costa mantenir una app el 2024.

Infraestructura i servidors d’emmagatzematge en el núvol

Les aplicacions mòbils que requereixen una base de dades, processament de back-end o emmagatzematge de dades necessiten servidors per operar. Els costos poden variar segons el proveïdor (per exemple, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure), l’escala dels recursos necessaris i la configuració específica (servidors dedicats vs. compartits, on-premise vs. cloud). És fonamental estimar el tràfic esperat i les necessitats d’emmagatzematge per triar un paquet d’hosting que equilibri cost i rendiment.

Depenent de la quantitat d’informació emmagatzemada i tràfic, els costos d’emmagatzematge solen anar des dels 100€ mensuals fins als 500€, en la majoria de casos.

Actualitzacions i futures ampliacions

Esperem que la nostra app sigui un èxit, oi? Llavors segur que necessitarem de noves ampliacions, incorporar noves funcionalitats, i millores generals de l’aplicació que implementarem en diferents versions. Aquestes actualitzacions solen implementar-se a través de packs de 60, 120 o 250 hores.

Crear una app a mida el 2024

Després d’un anàlisi detallat dels factors que influeixen en el cost de desenvolupament d’una app, anem a explorar quin seria aquest cost en funció de la complexitat de l’aplicació i les funcionalitats incloses.

El preu d’una app pot variar moltíssim, i per lo general estarà compresa entre els 25.000€ i els 60.000€, o més. Com passa a l’hora de fer qualsevol altre producte, per fer una app es necessiten recursos i diferents perfils professionals. Les principals variables que caracteritzen aquests recursos, en el cas del desenvolupament, són el temps i l’experiència dels perfils implicats. Com ja va dir en el seu dia Benjamin Franklin: “¡El temps és diners!”, una frase que aplica perfectament en aquest cas.

Hi ha molts factors que influeixen en el preu (temps) de desenvolupar una app. Com et podràs imaginar, a majors funcionalitats i complexitat de l’app, major cost:

 • Una App Bàsica pot costar al voltant de 25.000€
 • Una App Mitjana podria estar en els 40.000€
 • Una App Complexa pot assolir els 60.000€
 • Una App Personalitzada costaria més de 60.000€

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-05

Vols saber a què ens referim amb una App Bàsica, una App Mitjana, una App Complexa i una App Personalitzada? Vols saber d’on surten els preus? Llavors continua llegint.

Temps de desenvolupament d’una app

Com ja hem comentat, el principal motor del cost de desenvolupar una app és el temps que porta desenvolupar-la. Parlem ara sobre la correlació entre el temps i les funcionalitats i complexitat del desenvolupament d’una app mòbil.

Les funcionalitats i els factors com la seva arquitectura tècnica, integracions amb altres sistemes, APIs o volum de pantalles i botons, a més de la lògica requerida per a cadascun d’ells, determinaran el temps de desenvolupament.

Els desenvolupaments més complexos poden requerir una programació molt personalitzada, a més de la possibilitat d’integrar dispositius IoT, wearables, o implementar tecnologies avançades com la intel·ligència artificial, la realitat virtual o augmentada.

Les funcionalitats estàndard, d’altra banda, són implementades molt més fàcilment.

Com ja hem comentat, el cost de desenvolupar una app comença des de 25.000€ fins a més de 60.000€, en funció de la seva complexitat, o el temps que costi desenvolupar-la.

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-06

La resposta a quant costa desenvolupar una app pot variar enormement en funció de les funcionalitats de l’app. Navegant per internet trobaràs moltes calculadores que et donaran valors molt variables a canvi que deixis les teves dades de contacte. En realitat, la manera més fidedigna de calcular el cost és contactar amb un equip de desenvolupadors.

Tipus d’apps i exemples

Parlem sobre el nivell de complexitat de desenvolupar una app. Com més petita i simple sigui una app, menys temps comporta el seu desenvolupament. Sembla òbvi, veritat?

Quantes funcionalitats vols que s’implementin en l’app? Quantes pantalles, botons, funcions vols que tingui? Com de complexa serà la lògica de l’app?

El nivell de complexitat de desenvolupar una app dependrà de les funcionalitats i integracions que triïs, i de com vas a desenvolupar l’app.

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-07

App bàsica

Una aplicació bàsica, és a dir, informativa amb un contingut estàtic que no precisa de connexió amb plataformes externes ni gestió del contingut suposaria unes 350 hores de treball. Pot disposar de 2 funcionalitats bàsiques, 3 o 4 pantalles, funcions simples i sense emmagatzematge.

Una aplicació d’aquest tipus podria tenir aquestes funcionalitats principals:

 •  Contingut estàtic
 •  Inici de sessió
 •  2 funcionalitats

El temps de desenvolupament habitual per a una app bàsica sol estar en 45 dies (fase 1 i 2).

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-08

Exemple d’una aplicació bàsica 

Un exemple d’una aplicació bàsica seria Prevemama, una app per conscienciar a totes les dones sobre la importància de la detecció precoç del càncer de mama pots veure el vídeo aquí.

App Mitjana

Per quin motiu costa més una bicicleta elèctrica que una de normal?

El mateix passa quan desenvolupem una app. Com més funcionalitats i característiques afegim, més s’incrementa el temps de desenvolupament i per tant, el cost.

Si volem incorporar contingut dinàmic, dinamitzar i tenir una gestió del mateix a través de la seva connexió a un backoffice o gestió de continguts i personalització, suposaria un total de 350 a 500 hores de treball.

Aquest tipus d’aplicacions podrien incorporar totes les funcionalitats d’una app bàsica, a més de poder afegir les següents:

 • Contingut dinàmic
 • Integracions amb GPS bàsica
 • Integració amb mapes per a la ubicació de punts
 • Desenvolupament de Back Office amb funcionalitats i fluxos dinàmics
 • Inici de sessió de Xarxes Socials
 • 3 funcionalitats
 • Gestió simple de les dades

Com més característiques es vulguin afegir a l’aplicació, major serà la complexitat de desenvolupament, augmentant per això el cost final.

El temps de desenvolupament habitual per a una app mitjana sol estar en 60 dies (fase 1 i 2).

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-09

Exemple d’una aplicació mitjana

Un exemple d’una aplicació mitjana seria Walkway, una app mèdica per al seguiment quirúrgic dels paci ents. Pots veure el seu vídeo aquí.

App Complexa

Quan les funcionalitats d’una app mitjana no són suficients, podem anar-nos a casos complexos, on seguim afegint funcionalitats i característiques com connexió amb dispositius IoT o Wearables, suport per al treball off-line, així com la integració amb APIs externes. Aquest tipus d’apps poden arribar a implicar de 500 a 800 hores de treball.

Una App Complexa podria incloure les funcionalitats d’una app bàsica i una app mitjana, a més de:

 •  Tot el contingut dinàmic
 •  Integracions amb APIs externes que requereixen sincronització
 •  Integracions amb dispositius externs IoT
 •  Integracions amb mitjans de pagament
 •  5 funcionalitats
 •  Desenvolupament de permisos basats en rols
 •  Aplicació mòbil amb diferents rols i funcionalitats diferents

El temps de desenvolupament habitual per a una app complexa sol estar en 90 dies (fase 1 i 2).

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-10

Exemple d’una aplicació complexa

Un exemple d’una aplicació complexa i amb moltes hores de treball i mimo seria Total Food Control, la primera app del mercat per gestionar la traçabilitat dels productes alimentaris. Pots veure el seu vídeo aquí.

App Personalitzada

Si es vol disposar de les tecnologies més punteres, com la integració amb algoritmes a mida o serveis d’IA, així com funcions de traçabilitat mitjançant serveis de blockchain, llavors passem a necessitar una app personalitzada. Aquest tipus d’app requereix una dedicació de més de 800 hores de treball.

Una App Personalitzada pot incloure totes les funcionalitats anteriors, a més de:

 •  Tot el contingut dinàmic.
 •  Més de 5 funcionalitats.
 •  Integracions amb múltiples APIs externes que requereixen sincronització.
 •  Integracions amb mitjans de pagament i subscripcions recurrents amb control de facturació.
 •  Servei de xat en temps real.
 •  Integració amb algoritmes a mida o serveis d’IA.
 •  Implementació de traçabilitat mitjançant serveis de blockchain.
 •  Implementació de cache per alt volum de visites al dia.
 •  Requereix certificacions de software.
 •  Desenvolupament de permisos basats en accions i rols ACL.
 •  Implementació de logs de les accions de l’usuari.
 •  Dashboard d’anàlisi de dades.

El temps de desenvolupament habitual per a una app personalitzada sol estar en més de 90 dies (fase 1 i 2).

quant-costa-desenvolupar-una-app-el-2024-11

Exemple d’una aplicació personalitzada

Un exemple d’una aplicació personalitzada seria Programa DOCE, una aplicació destinada a l’entrenament físic, tant en gimnasos com a casa, enfocada a oferir resultats òptims a través de plans d’entrenament personalitzats. Inclou exercicis detallats amb vídeos per garantir una execució correcta, suggerint sèries, repeticions, tempo (velocitat d’execució de cada repetició) i pes.

Calculadora gratuïta de productes digitals

Determinar el cost de desenvolupament d’una app és una tasca essencial, però també pot ser un repte.

Per ajudar a les empreses a navegar aquest important repte, GooApps ha desenvolupat la Calculadora de Productes Digitals. Aquesta eina innovadora té en compte tots els factors que intervenen en el cost de desenvolupament d’un producte digital, proporcionant una estimació de costos personalitzada més precisa.

La calculadora és increïblement fàcil d’utilitzar. Només necessites respondre algunes preguntes sobre el teu projecte, com el sector al qual et dirigeixes, el tipus de negoci, o la mida de la teva empresa, entre altres.

CTA-Calculadora

Conclusió

Per finalitzar, podem concloure que en el desenvolupament d’aplicacions obtens el que pagues? ¡Per descomptat que sí! Però trobar un rang de preus de desenvolupament que sigui realista i s’ajusti al teu pressupost resultarà un aspecte crític.

Recorda que quan desenvolupem una app, en algun moment esperem obtenir un retorn. Per maximitzar el ROI, l’App desenvolupada ha d’estar ben concebuda, perfectament dissenyada, a més de comptar amb un manteniment professional. I tot això a un cost raonable i que et puguis permetre.

En aquest article hem volgut donar-te una orientació sobre el cost que té fer una app a mida. És cert que els preus varien molt en funció de cada cas i és important que comprenguis els factors que influeixen en els costos de disseny i desenvolupament.

Et recomanem que et prenguis tot el temps que necessitis per analitzar les teves necessitats reals, el proveïdor amb el qual treballar, a més de definir bé els teus objectius i expectatives.

Una vegada tinguis definits aquests punts, no dubtis en agendar una reunió per treballar amb un equip de desenvolupament d’aplicacions mòbils que t’ajudi a dissenyar i executar el teu projecte.

 

Pren el següent pas

Completa el formulari i GooApps® t’ajudarà a trobar la millor solució per a la teva organització. Ens posarem en contacte amb tu molt aviat!

  Contactar

  Al fer clic a OK accepteu la nostra política de privadesa.